(028) 38 055 455

Đào tạo

I. ĐÀO TẠO

GOLDTECH hợp tác với các trường dạy nghề có uy tín đào tạo nhân viên kỹ thuật tổng hợp. Các học viên được học tập, rèn luyện chuyên môn về tất cả các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)…

GOLDTECH đào tạo học viên các kiến thức về quản lý và giám sát dự án, phân tích & quản lý hệ thống dịch vụ tòa nhà. Các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước. Kiến thức về tòa nhà xanh, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

II. HUẤN LUYỆN KĨ NĂNG

GOLDTECH huấn luyện nhân viên về các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng ứng phó rủi ro (thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh ...) để làm việc trong tòa nhà.

GOLDTECH thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện dành cho tất cả nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc theo các chuẩn mực của công ty ở mức cao nhất. Các buổi tập huấn này nhằm mục đích trang bị và hình thành cho nhân viên kỹ năng, nét văn hóa riêng của công ty trong quá trình làm việc.

I. ĐÀO TẠO

GOLDTECH hợp tác với các trường dạy nghề có uy tín đào tạo nhân viên kỹ thuật tổng hợp. Các học viên được học tập, rèn luyện chuyên môn về tất cả các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)…

GOLDTECH đào tạo học viên các kiến thức về quản lý và giám sát dự án, phân tích & quản lý hệ thống dịch vụ tòa nhà. Các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước. Kiến thức về tòa nhà xanh, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

II. HUẤN LUYỆN KĨ NĂNG

GOLDTECH huấn luyện nhân viên về các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng ứng phó rủi ro (thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh ...) để làm việc trong tòa nhà.

GOLDTECH thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện dành cho tất cả nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc theo các chuẩn mực của công ty ở mức cao nhất. Các buổi tập huấn này nhằm mục đích trang bị và hình thành cho nhân viên kỹ năng, nét văn hóa riêng của công ty trong quá trình làm việc.

I. ĐÀO TẠO

GOLDTECH hợp tác với các trường dạy nghề có uy tín đào tạo nhân viên kỹ thuật tổng hợp. Các học viên được học tập, rèn luyện chuyên môn về tất cả các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)…

GOLDTECH đào tạo học viên các kiến thức về quản lý và giám sát dự án, phân tích & quản lý hệ thống dịch vụ tòa nhà. Các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước. Kiến thức về tòa nhà xanh, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

II. HUẤN LUYỆN KĨ NĂNG

GOLDTECH huấn luyện nhân viên về các kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng ứng phó rủi ro (thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh ...) để làm việc trong tòa nhà.

GOLDTECH thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện dành cho tất cả nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc theo các chuẩn mực của công ty ở mức cao nhất. Các buổi tập huấn này nhằm mục đích trang bị và hình thành cho nhân viên kỹ năng, nét văn hóa riêng của công ty trong quá trình làm việc.